برچسب‌خورده: مشاهده منبع

بازخورد مدیریت توسعه یفردی

*بازخورد سازنده چیست؟ چگونه باید به دیگران (در مورد رفتارها وعملکرده ایشان) بازخور داد؟* مشاهده منبع تمام آدم ‌ها به شدت مایلند مورد تمجید و تایید قرار بگیرند به همبن در بازخوردهای دریافتی از...

سوپروب close
بک لینک